no-image

สายประเพณี

พระพรหมมงคล วิ.

พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล

ผู้อำนวยการสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คุณ ธนัตย์
จินดาพร

คุณ ธนัตย์ จินดาพร เป็นศิษย์อาวุโสของท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล) ท่านเป็นอาจารย์อาวุโส ฝ่ายสติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของประเทศไทย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาฝ่ายต่างประเทศ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543
อาจารย์ธนัตย์ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ทอง สิริมังคโล ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2523 และเริ่มฝึกสอนกับหลวงพ่อบัญญัติ อคฺคญาโณ ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาภาคเหนือของประเทศไทย ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 อาจารย์ธนัตย์ได้เปิดสอนการทำสมาธิในประเทศไทย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และทั่วยุโรป
ในปี พ.ศ. 2547 อาจารย์ธนัตย์ได้รับรางวัล Thailand’s Benefactor of Buddhist Award “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก อาจารย์ธนัตย์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 รวมอายุได้ 80 ปี

คุณ แคทรีน
จินดาพร

คุณ แคทรีน จินดาพร เป็นศิษย์อาวุโสของท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล) ได้ศึกษาวิปัสสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

อาจารย์แคทรีน เคยเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นล่ามไทย-อังกฤษและผู้ช่วยผู้อำนวยการและอาจารย์สอนสมาธิที่แผนกวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายต่างประเทศ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 อาจารย์แคทรีนได้ทำการแปลให้กับปรมาจารย์ผู้สอนด้านสมาธิชาวไทย ให้ตีพิมพ์งานแปลทางพระพุทธศาสนาทั้งไทย-อังกฤษ จำนวน 5 เล่ม และได้เคยปรากฏตัวเป็นวิทยากรรับเชิญและล่ามทางโทรทัศน์และสถานีวิทยุในไทยและเเม็กซิโก ในปี พ.ศ. 2543 อาจารย์แคทรีน ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่และรางวัลเสมาธรรมจักรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยรางวัลนี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี