no-image

การบริจาคและสนับสนุน

สนับสนุนเรา

พุทธญาณ e.V. นั้น ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ได้ด้วยเพียงการรับบริจาคด้วยความสมัครใจ (Dāna) จากผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรและจากชุมชนที่สนับสนุน จำนวนเงินบริจาคขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความพร้อมทางการเงินและภูมิหลังของแต่ละบุคคล ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลรักษาบ้าน สถานที่แห่งนี้และเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการเผยแผ่วิธีการเจริญสมาธิภาวนาและให้พระธรรมได้ดำรงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า